1.            YLEISTÄ

Provepad on sähköinen tarkastustiedon keruu-, raportointi- ja integraatiopalvelu, jonka tarkoituksena on tehostaa erilaisten tarkastusten ja kenttätutkimusten läpivientiä ja erityisesti raportointia. Provepadin avulla on mahdollista sähköistää ja yhtenäistää tarkastustoimintaan liittyviä tiedonkeruuprosesseja, tuottaa monipuolisia ja laadukkaita tarkastusraportteja ja siirtää tarkastustuloksia muihin järjestelmiin ilman manuaalisia työvaiheita.

Provepad-palveluun sisältyvät verkko- ja mobiilisovellukset ja ohjelmistot (”palvelu”) ovat tekijänoikeuslain ja muiden soveltuvien lakien suojaamia ja lisensoidaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun käyttö näiden ehtojen vastaisesti on kielletty.

2.            KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Näiden käyttöehtojen hyväksyminen muodostaa käyttöoikeussopimuksen Eventizer Oy:n (”palveluntarjoaja”) ja Sinun (”käyttäjä”) välillä. Käyttöoikeussopimus tulee voimaan, kun hyväksyt nämä sopimusehdot (”ehdot”), jotka esitetään hyväksyttäväksi palvelun käytön yhteydessä joko ensimmäisellä käyttökerralla tai käyttöehtoihin mahdollisesti tulleen muutoksen jälkeen.

NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMINEN JA PALVELUN KÄYTTÄMINEN OSOITTAA, ETTÄ OLET LUKENUT NÄMÄ EHDOT, YMMÄRTÄNYT NIIDEN MERKITYKSEN JA HYVÄKSYNYT NIIDEN LAILLISEN SITOVUUDEN. ELLET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ET VOI KÄYTTÄÄ PALVELUA.

3.            OHJELMISTOLISENSSI

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle, joka on joko yksityishenkilö tai johonkin oikeushenkilöön (tilaaja) sopimus­­suhteessa oleva luon­nol­linen henkilö, ei-yksinoikeudellisen, ei-siir­ret­tävissä olevan ja peruutettavissa olevan rajoitetun käyttö­oikeuden palveluun.

4.            TEKIJÄNOIKEUS JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

4.1. Käyttäjälle ei luovuteta tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainittujen käyttö­­­­­oikeuksien lisäksi mitään muita oikeuksia palveluun, sen ohjelmakoodiin, tietokantoihin tai dokumentteihin, vaan kaikki niihin liittyvät omistus-, tekijän- tai muut immateriaalioikeudet säilyvät palveluntarjoajalla tai kolmannella osapuolella, jolle ne muun sopimuksen tai lain mukaan kuuluvat.

4.2 Käyttäjän käyttöoikeus palveluun on henkilökohtainen, eikä käyttäjä saa myydä, vuokrata, siirtää tai välittää palvelua kolmannen osapuolen käyttöön.

4.3. Käyttäjän palveluun lisäämä sisältö (”aineisto”), kuten tarkastuslistat, tekstit, valokuvat tai muu sähköinen aineisto tulee olla sellaista, että tilaajalla tai käyttäjällä, on niihin asianmukaiset immateriaali- ja muut vaadittavat oikeudet. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän käytä kolmannen osapuolen aineistoa tavalla, joka loukkaa tai rikkoo tämän oikeuksia.

5.            PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

5.1. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja sekä palvelun sisältöä, toimintaa tai saavutettavuutta parhaaksi katsomallaan tavalla ja ajan hetkenä. Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjälle oleellisista muutoksista joko sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Näiden ehtojen muuttuessa, käyttäjältä kysytään hyväksyntä muutoksille seuraavalla käyttökerralla. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat nähtävissä palvelun kohdasta ”käyttöehdot”. Palvelun käyttö on käyttöhetkellä voimassa olevien ehtojen alaista.

5.2. Palveluntarjoaja ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa eikä palveluntarjoaja vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

5.3. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun toiminta muutos-, huolto- ja asennustöiden vuoksi, tai mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Palvelukatkoksista pyritään ilmoittamaan käyttäjälle hyvissä ajoin etukäteen.

5.4 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tutkimaan tai arvioimaan käyttäjän palveluun lisäämää aineistoa tai sen paikkansapitävyyttä eikä palveluntarjoaja vastaa aineiston käytöstä.

5.5. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää käyttäjän palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että käyttäjä käyttää palvelua näiden sopimusehtojen, hyvän tavan tai lakien ja asetusten vastaisesti.

5.6. Palveluntarjoaja voi hyödyntää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja vain yhteydenpitoon.

6.            KÄYTTÄJÄN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

6.1. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua vain tilaajan kanssa solmitun palvelu­sopimuksen, näiden käyttöehtojen sekä tilanteeseen soveltuvien lakien mukaisesti.

6.2. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käyttäjä ei saa pyrkiä ohittamaan palvelun käyttöön tai saatavuuteen liittyviä rajoituksia.

6.3. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymistä, jonka yhteydessä käyttäjältä kysytään joitakin henkilötietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkistamaan käyttäjän luovuttamia henkilötietoja.

6.4. Käyttäjä saa hyödyntää palveluun liittyvää dokumentaatiota vain oman käytön tukena eikä hän saa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle. Tämä koskee kaikkea palveluun liittyvää dokumentaatiota riippumatta siitä, miten käyttäjä on saanut sen haltuunsa.

6.5. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Jos ne joutuvat vääriin käsiin, käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle.

6.6. Käyttäjä ei saa omalla toiminnallaan estää tai häiritä palvelun toimintaa tai saattaa sitä toimintakyvyttömyyden uhan alle. Käyttäjä ei saa tallentaa palveluun aineistoa, joka sisältää tietokoneviruksia tai vastaavia haittaohjelmia.

6.7. Käyttäjä ei saa tehdä, teettää tai liittää palveluun lisäosia- tai -ohjelmistoja tai yrittää tehdä siihen muutoksia ilman palvelun­tarjoajan nimenomaista ja kirjallista lupaa.

6.8. Käyttäjä ei saa pyrkiä selvittämään palvelun teknistä rakennetta tai toiminta­tapaa eikä saa yrittää sen lähdekoodin purkamista sitä takaisin­mallintamalla.

6.9. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta palveluun mitään aineistoa, joka on lain, vallitsevien moraalikäsitysten tai kolmannen osapuolen oikeuksien tai yksityisyyden suojan vastaista tai jotain ihmisryhmää loukkaavaa tai herjaavaa.

6.10. Käyttäjä vastaa tämän sopimuksen, lakien, asetusten, määräysten tai hyvän tavan vastaisella tahallisella tai tuottamuksellisella toiminnalla aiheuttamastaan vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

6.11. Käyttäjä vapauttaa palveluntarjoajan kaikista vastuista, jotka liittyvät käyttäjän palveluun lisäämään laittomaan, moraalittomaan tai muutoin epäasialliseen aineistoon ja siihen mahdollisesti liittyviin vastuisiin, vaatimuksiin tai oikeudellisiin toimiin.

7.            ASENTAMINEN JA PÄIVITYKSET

7.1 Käyttäjällä on oikeus asentaa palveluun kuuluva sovellus haluamaansa määrään mobiililaitteita tai työasematietokoneita, mutta vain henkilökohtaista käyttöä varten.

7.2 Käyttäjä voi käyttää palveluun kuuluvaa sovellusta samanaikaisesti korkeintaan kahdelta eri laitteelta.

7.3. Käyttäjä on velvollinen asentamaan laitteelleen palveluntarjoajan sovelluksesta julkaisemat uudet päivitysversiot. Ellei käyttäjä hyväksy päivitys­­version asentamista laitteelleen, hän ei välttämättä pysty palvelua käyttämään.

7.4. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa palvelun käytön ja poistaa sen asennukset.

8.            VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

8.1. Käyttäjä tiedostaa, että palvelu tarjoaa pelkästään yleisluonteista informaatiota eikä sen tarkoituksena ole antaa sitovia ohjeita, neuvoja tai toiminta­vaihtoehtoja.

8.2. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun toiminnasta tai toiminnan estymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

8.3. Lain sallimissa rajoissa palveluntarjoajan sekä sen toimeksiantamien toimittajien ja yhteistyökumppaneiden enimmäisvastuu kaikista mahdollisista vahingoista, rajoittuu palvelusta maksettuun palvelumaksuun.

8.4. Palvelu toimitetaan sellaisenaan ilman mitään muita takuita, kuin mitä näissä ehdoissa on erikseen ilmoitettu. Palveluntarjoaja ei anna takuuta palvelun ja sen osien oikeellisuuden, tarkkuuden, luotettavuuden tai muun seikan suhteen. Palveluntarjoaja ei myöskään anna takuita palvelun käytettävyydestä, suorituskyvystä, kaupallisesta hyödynnet­tä­vyydestä tai soveltuvuudesta tilaajan käyttötarkoitukseen. Vastuu palvelun käytöstä on kokonaan tilaajalla sekä käyttäjällä.

9.            TIETOSUOJA JA TIETOJEN KERÄÄMINEN

Tässä kohdassa kerrotaan millaisia tietoja palvelu kerää ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään.

9.1. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöisovat saatavilla palvelun käyttöliittymästä tai Palveluntuottajan verkkosivustolta.

9.2 Palveluntuottaja kerää ja säilyttää käyttäjän henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilötietoja käytetään vain käyttäjän yksilöivään tunnistamiseen ja sovellusoikeuksien määrittelyyn sekä yhteydenpitoon.

9.3 Käytön aikana palvelu voi tarvittaessa kerätä joitain tietoja käyttäjästä myös automaattisesti palvelun toiminnan analysoimiseksi. Tällaisia tietoja ovat käyttäjän mobiililaitteen ja internetyhteyden tunnistetiedot, mobiililaitteen maantieteellinen sijainti sekä laitteen käyttöjärjestelmä ja -versio.

10.        SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

10.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.2. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan palveluntarjoajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

11.        PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Eventizer Oy, Kauppakatu 31 A 40100 Jyväskylä.

Sähköposti: info[at]provepad.fi